התקנון

תקנון תנאי שימוש לאתר אינטרנט ו/או לאפליקציה של כרומגן שער העמקים )2000 ) בע”מ ו/או כרומגן אגש”ח בע”מ )להלן תיקראנה שתיהן: “החברה”(

עדכון אחרון, אוקטובר 2019

תקנון תנאי שימוש זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד. אנא קרא בעיון ובקפידה את הכללים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה )להלן: “התקנון”(, וכן במדיניות הפרטיות המפורטת באתר האינטרנט של החברה )להלן: “האתר”( ו/או באפליקציה של החברה )להלן: האפליקציה”( בטרם השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או קבלת שירות באמצעות הטלפון. אם אינך מסכים לאמור בתקנון ובמדיניות הפרטיות, הינך מתבקש לחדול מגלישה או שימוש באתר ו/או באפליקציה. בעצם גלישתך ו/או שימושך באתר ו/או באפליקציה, הינך מקבל על עצמך ללא סייג את התקנון ומדיניות הפרטיות, על כל המחוייבויות הנובעות מכך והינך מסכים להם במלואם.

1 .כללי

1.1 האתר ו/או האפליקציה הינם רשמיים של כרומגן שער העמקים )2000 )בע”מ, ח.פ. 512897463 ו/או כרומגן אגש”ח בע”מ, אגודה מס’ 3-004582-57 ומשמשים את כלל לקוחות החברה והגולשים באתר ו/או המשתמשים באפליקציה.

2.1 החברה הינה הבעלים והמפעילה של האתר ו/או האפליקציה, המציעים רכישת מוצרי החברה, ובין היתר מפסק חכם “כרומגן smart( “להלן: “המוצר/ים”( וכן הזמנת ו/או רכישת שירותים שונים.

3.1 הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.

4.1 כל הגולש באתר ו/או באפליקציה ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש את המוצרים ו/או השירותים באמצעות האתר ו/או האפליקציה וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר ו/או באפליקציה )לעיל ולהלן: “הלקוח” או “המשתמש”(, מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מהכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בקשר עם האתר ו/או האפליקציה ו/או מיממפעיליהם ו/או מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, בכל הקשור לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשימוש בהם ו/או להזמנת המוצר ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או האפליקציה.

5.1 תקנון זה חל על השימוש באתר ו/או באפליקציה ובתכנים הכלולים בהם הנגישים למשתמש באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר )כדוגמת טלפון נייד, מחשבי כף יד, טאבלטים למיניהם וכיו”ב(. כמו כן, תנאי תקנון זה חלים על השימוש ו/או הגלישה באתר ו/או האפליקציה, הן באמצעות רשת האינטרנט והן באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

6.1 למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, האתר ו/או האפליקציה וכן התוכן המוצג בהם מסופקים כמות שהם וכפי שהם זמינים ללא התחייבויות מכל סוג של החברה. החברה מסירה במפורש כל אחריות, מפורשת או משתמעת, בנוגע לתוכן ולכל מידע המוצג באתר ו/או באפליקציה, לרבות, אך לא רק: )1 )שהאתר ו/או האפליקציה יהיו חופשיים מטעויות או שכל הטעויות בהם יתוקנו; ו/או )2 )לגבי ביצועים או דיוק, איכות, שלמות או שימושיות כל מידע המסופק באתר ו/או באפליקציה.

7.1 החברה שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינויים בתקנון זה ו/או באתר ו/או באפליקציה, לרבות בין היתר אך לא רק במבניהם ו/או בעיצובם, ו/או

להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות את השירותים או הפעילויות באתר ו/או  2 באפליקציה, כולם או חלקם, ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר ו/או באפליקציה. בביצוע השינויים כאמור תהא החברה זכאית, בין היתר אך לא רק, להוסיף ו/או לגרוע מהתכנים ו/או השירותים, הקיימים באתר ו/או באפליקציה ו/או להגביל את השימוש בהם ללא צורך במתן התראה מראש. מוסכם בזה כי הנכנס לאתר מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. כל שינוי ו/או תוספת כאמור ייכנסו לתוקף ויחולו על כל לקוח מיד עם פרסומם. כל פעולה שתבוצע באתר ו/או באפליקציה לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לנוסח המעודכן לאחר השינוי. לפיכך, החברה ממליצה ללקוח לקרוא את הגרסה המעודכנת של התקנון באתר ו/או באפליקציה.

8.1 תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, מהווה הסכם בין הלקוח ו/או המשתמש לבין החברה ומסדיר את מערכת היחסים בינו לבין החברה, לרבות כל שימוש שיעשה באתר ו/או באפליקציה ו/או כל פעילות שלו ו/או מסירת פרטים שלו במסגרת האתר ו/או באפליקציה.

9.1 ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר ו/או באפליקציה יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר ו/או באפליקציה, לפי העניין, בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בתקנון זה. בעשותך שימוש באתר ו/או באפליקציה הנך מבין ומסכים כי החברה תאסוף נתונים מסוימים ממשתמשי האתר ו/או האפליקציה, ונתונים אלה עשויים לכלול מידע שעשוי לזהות אישית משתמשים אלה. החברה תשתמש בנתונים אלה רק בהתאם למדיניות הגנת /https://chromagen.co.il/privacy-policy בכתובת המפורטת הנתונים

10.1 בכל שאלה ו/ואו בעיה הנוגעת לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לתקנון זה ניתן לפנות
לחברה בדואר אלקטרוני לכתובת com.chromagen@cc

2 .השימוש באתר ו/או באפליקציה

1.2 הגלישה ו/או השימוש באתר ו/או באפליקציה, בשירותים ובתכנים הקיימים בהם הוא לשימוש פרטי ואישי בלבד. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע באיזו מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג’ אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר ו/או לאפליקציה.

2.2 חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה אסורה, לרבות הזדהות ו/או התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או מסירת תיאור מסולף ו/או הצגה כוזבת של קשר בין המשתמש לבין צד שלישי.

3.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 1.2 ו-2.2 לעיל, חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או שינוי ו/או שאיבת מידע ו/או ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה ו/או פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר ו/או האפליקציה, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה של האתר ו/או האפליקציה וכן לגבי התכנים שיופיעו באתר ו/או באפליקציה מעת לעת, לרבות אך לא רק ידיעות, נתונים, תמונות, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד )להלן: “התכנים”( ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות.

4.2 המשתמש מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לפעילותו בכל דרך שהיא. בכלל זה המשתמש מתחייב שלא לבצע איזו מהפעולות הבאות:

1.4.2 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש )ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות( בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך האתר ו/או האפליקציה.

2.4.2 הפצת “דואר זבל” )spam )לשרתי האתר ו/או האפליקציה, או הצפתם בכל דואר אחר.

3.4.2 הצבת האתר ו/או האפליקציה, או כל חלק מהם, בתוך מסגרת של אתר אחר ו/או אפליקציה אחרת frame ,)או כחלק מאתר אחר ו/או אפליקציה אחרת )mirror ,)ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה. 4.4.2 שימוש בכל רובוט, “תולעת”, “ספיידר”, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר ו/או באפליקציה, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר ו/או באפליקציה.

5.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 3.2 ו-4.2 לעיל, חל איסור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים בתקנון זה, ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של החברה, ובלבד שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה כאמור.

6.2 המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה ו/או דרישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש אסור שיעשה המשתמש באתר ו/או באפליקציה, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר ו/או באפליקציה או באתרים ו/או אפליקציות מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר ו/או האפליקציה, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר ו/או האפליקציה.

7.2 החברה שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.

3 .הזמנת מוצרים ו/או שירותים

1.3 הזמנת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר תעשה כמפורט באתר ו/או באפליקציה בלבד. בביצוע רכישה או הזמנה יאשר הלקוח כי קרא והסכים לאמור בתקנון זה על ידי לחיצה על תיבת הסימון: “הנני מסכים לתנאים המפורטים בתקנון האתר ו/או באפליקציה”. יודגש, כי אי הסכמה לתקנון תמנע מהלקוח מלבצע רכישות כלשהן דרך האתר ו/או האפליקציה.

2.3 הלקוח מצהיר כי הינו בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה ולבצע רכישות דרך האתר ו/או האפליקציה כאמור בסעיף 3.3 להלן.

3.3 הרשאים לבצע פעולות רכישה באתר ו/או באפליקציה: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ומעל גיל 18 או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות המאוגדת כדין הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף כדין ביום ביצוע הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת, ומכובד ע”י החברה במהלך העסקים הרגיל שלה.

1.3.3 בעת הרכישה, הלקוח מתחייב למסור לחברה פרטים מדויקים, נכונים ומלאים בלבד.

2.3.3 מובהר כי אין כל התחייבות לכך שמחיר המוצר ו/או באתר ו/או באפליקציה יהיה זהה למחירו אצל צדדים שלישיים.

3.3.3 בכפוף לתשלום מלא עבור המוצר ו/או השירותים באמצעות כרטיס האשראי, החברה תעשה מאמץ ותדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר למרכז חלוקה קרוב לבית הלקוח, במועד האמור בסעיף 1.6 להלן, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

4.3.3 היה והלקוח ירכוש את המוצר כולל התקנתו, תתואם לו התקנה בביתו על ידי מתקין מורשה של החברה והמוצר יסופק לביתו באמצעות המתקין )לעיל ולהלן: “השירותים”( בהתאם להוראות תקנון זה.

5.3.3 החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים שאינם בשליטתה כגון, אך לא רק, במקרים של:

6.3.3 פעולות מלחמה, פעולות איבה, פעולות טרור, מצב חירום, נזקי טבע או כוח עליון.

7.3.3 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

8.3.3 זמני אספקת המוצרים כוללים רק ימי עסקים, קרי ימים א’ – ה’ לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

4 .מדיניות ביטול

1.4 הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 )להלן: “החוק”(. הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

2.4 הלקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת המוצר, באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה )להלן: “הודעת הביטול”(, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מביניהם, והכל בהתאם להוראות החוק.

3.4 היה והלקוח רכש מוצרים לרבות התקנתם לא ניתן יהיה לבטל את העסקה לאחר ביצוע ההתקנה. היה והלקוח רכש מוצרים בלבד )ללא התקנה( או במקרה בו הלקוח רכש מוצרים לרבות התקנתם אולם טרם בוצעה התקנה, יהיה הלקוח רשאי לבטל את העסקה )ובלבד שטרם בוצעה ההתקנה( בכפוף לקבוע בסעיפים 1.4 ו-2.4 לעיל.

4.4 ביטול העסקה על פי הוראות החוק ותקנון זה, יעשה באמצעות משלוח הודעת הביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות:

1.4.4 בהודעה בעל פה בטלפון מס’ 9944 *בימים א’ – ה’ בין השעות 00:8-00:17. .cc@chromagen.com

4.4.2לכתובת אלקטרוני בדואר

3.4.4 בדואר רשום לכתובת החברה בקיבוץ שער העמקים 3658800.

4.4.4 שמספרו בפקס .04-9538888

5.4.4 באמצעות דף צור קשר באתר.

5.4 בהודעת הביטול יפרט הלקוח את שמו ומספר הזהות שלו. אם נעשה הביטול בעל פה, יש לכלול גם פרט מזהה נוסף שסוכם במעמד ההתקשרות.

6.4 בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה במוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה או כל הפרה אחרת מצד החברה באספקת המוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום נוסף.

7.4 בביטול עסקה שלא עקב: )1 )פגם או אי התאמה במוצר; או )2 )אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או )3 )כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, ותבטל את החיוב בשל העסקה למעט דמי טיפול בסך %5 מערך העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק ובכפוף לכך שעד לאותו מועד החזיק הלקוח את המוצר לחברה בהתאם להוראות תקנון זה. על הלקוח להחזיר את המוצר וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאחת מכתובות החברה המפורטות בסעיף 8.4 להלן. עלות ההחזרה חלה על הלקוח ותשולם על ידו לחברה.

8.4 לצורך ביטול העסקה ישיב הלקוח את המוצר, על חשבונו, באמצעות שליח או באמצעות דואר רשום, לכתובת החברה, בקיבוץ שער העמקים 3658800 או לחלופין
לאחד מסניפי החברה:

1.8.4 כרומגן ישיר פ”ת – אימבר 25 פתח תקווה.

2.8.4 כרומגן ישיר כנות – אדום 23 אזור התעשיה כנות – קומה 2.

3.8.4 כרומגן ישיר ב”ש – הכשרת היישוב 51 ,עמק שרה, באר שבע.

9.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את נזקה מהלקוח אם המוצר הוחזר כשהוא לא תקין, לא שלם או לאחר שנפגם.

10.4 החזרת התמורה תיעשה באופן שבו נעשה התשלום.

11.4 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

 

5 .אחריות ושירות

1.5 המוצרים באתר ו/או באפליקציה מסופקים עם תעודת אחריות ומדבקות אחריות, מקום בו הדבר נדרש על פי החוק, וכן ומדריך למשתמש הכולל את הוראות ההפעלה והשימוש במוצר. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר ו/או באפליקציה הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

2.5 ברכישת מפסק חכם מסוג “כרומגן smart “האחריות על פעולה תקינה של פונקציות ה “Fi-Wi ,”שליטה מרחוק ויציבות תקשורת )כולל חיבור( מותנת בתקינות הרשת האלחוטית בבית הלקוח ואינה באחריות החברה.

3.5 בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )אחריות ושירות לאחר מכירה(, התשס”ו-2006( להלן בסעיף זה: “התקנות”( במקרה של פגם או ליקוי או קלקול )להלן: “הפגם”( שנתגלו במוצרים במהלך תקופת האחריות, מתחייבת החברה לתקן את הפגם ו/או להחליפו ו/או לספק חלקי חילוף למוצר, על פי שיקול דעתה, בלא תמורה. ואולם, החברה רשאית לדרוש תמורה עבור תיקון המוצר ו/או החלפתו ו/או אספקת חלקי חילוף למוצר אם הפגם במוצר נוצר כתוצאה: )1 )מכוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח; ו/או )2 )כשמקור הפגם הוא בנזק מכוון שגרם הלקוח; ו/או )3 )מזדון או רשלנות הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש; ו/או )4 )מתקלה ו/או הפרעה ברשת המים ו/או ברשת החשמל ו/או ברשת הגז; )5 )מתיקון המוצר שבוצע בידי מי שלא הורשה לכך מטעם החברה.

4.5 האחריות למוצר תכלול גם אחריות להתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי משווק ו/או מתקין מורשה של החברה.

5.5 תחנת השירות של החברה הינה בכתובת של החברה או לחלופין באחד מסניפיה כאמור בסעיף 8.4 לעיל )להלן: “תחנת השירות”(.

6.5 החברה מתחייבת לתקן את המוצר הפגום בהתאם לקבוע בתעודת האחריות הרלבנטית למוצר. שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים לתיקון המוצר.

7.5 במקרה בו נרכש מוצר, לרבות התקנתו, באמצעות האתר ו/או האפליקציה או באמצעות מרכז השירות והמכירות הארצי של החברה, תתקן החברה את המוצר, ככל שנתגלה בו פגם במהלך תקופת האחריות, בבית הלקוח, בלא תמורה, במהלך תקופת האחריות. במקרה בו המוצר נרכש ללא התקנה, יהיה על הלקוח לשלוח, על חשבונו )לרבות פירוקו והרכבתו(, את המוצר הפגום לתחנת השירות, כהגדרתה בסעיף 5.5 לעיל, לשם ביצוע תיקונים ו/או החלפה, לפי הצורך, במהלך תקופת
האחריות והכל בהתאם להוראות החוק.

8.5 ביצעה החברה החלפה או תיקנה את המוצר הפגום, תמסור החברה ללקוח אישור בכתב ובו תפרט את מהות התיקון, ולגבי החלפת חלקים מהמוצר- את מהות ההחלפה.

9.5 על אף האמור בסעיפים 7.5 ו-8.5 לעיל, היה והתקיימו הנסיבות הקבועות בסעיף 3.5 לעיל, תהא החברה פטורה מחיוביה לפי התקנות.

10.5 החברה תהא פטורה מאחריות לכל נזק שיגרם ללקוח ו/או לרכושו ו/או לצד ג’ בעת פירוק המוצר וניתוקו מהקיר ו/או בשילוחו למשרדי החברה.

11.5 בכל הקשור להפעלת המוצר, יש לפנות למרכז השירות והמכירות הארצי בטלפון .*9944

6 .אספקת/הובלות המוצרים

1.6 החברה תדאג לספק כל מוצר הנרכש באתר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה באתר ו/או באפליקציה ולאחר קבלת אישור העסקה בפועל מחברת האשראי לתחנת השירות הקרובה לבית הלקוח.

2.6 לאחר אישור העסקה בפועל על ידי חברת האשראי, ובסמוך למועד האספקה, תשלח החברה ללקוח חשבונית דיגיטלית באמצעות כתובת הדוא”ל שמסר, בכפוף להסכמתו המפורשת מראש לקבלת חשבונית דיגיטלית, כפי שנמסרה באתר.

3.6 החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה באתר ו/או באפליקציה. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בתקנון זה.

4.6 מספר הימים לאספקת המוצר ימנו החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח. מועדי האספקה מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’ – ה’ ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג ימי חג וימי שבתון.

5.6 החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, עיצומים, פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, מצב חירום, נזקי טבע
וכיוצ”ב ו/או אירועים שמקורם בלקוח לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר. במקרה כאמור, החברה תאפשר ללקוח המעוניין בכך לבטל את העסקה ללא גביית דמי טיפול, ותשיב מלוא התמורה ללקוח.

6.6 דמי המשלוח )במידה וקיימים( המפורטים באתר מתייחסים למשלוחים בישראל בלבד.

7.6 בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו
של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

8.6 מוצר שישלח לתחנת השירות ימתין לאיסוף 21 ימים. בחלוף זמן זה, המוצר יוחזר לכתובת החברה – קיבוץ שער העמקים 3658800 ועל הלקוח יהא לאסוף את המוצר מכתובת זו. לקוח אשר יבקש לשוב ולאסוף את המוצר מתחנת השירות, יחויב
בתשלום עבור משלוח חוזר.

9.6 החברה תספק שירותים ללקוחות שכתובתם בישראל בלבד )לא כולל יהודה ושומרון( ואשר אין מגבלה ביטחונית או אחרת לכניסה אליהם. לקוח אשר יזמין את המוצר כולל התקנתו לאזורים בהם חלה מגבלה כאמור, תשיב לו החברה את התמורה ששולמה עבור ההתקנה, למעט במקרים בהם תהיה לחברה אפשרות להעניק שירותים גם לאזורים כאמור. במקרים כאמור תימסר הודעה מתאימה ללקוח.

7 .הגבלת אחריות

1.7 החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר ו/או באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, או שלא יגרמו קלקולים או תקלות. בקרות אירוע שכזה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הלקוח לא התקבלה )מכל סיבה שהיא( ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח מלהגיש הזמנתו או לעדכן אותה.

2.7 בכל מקרה של מניעת המשך המכירה ו/או המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או באפליקציה ו/או אי קיום האירוע, שלשמו התבצעה הקנייה באתר ו/או באפליקציה, במקצתו או במלואו מחמת נסיבות שאינן בשליטת החברה )לרבות, בין היתר אך לא
רק, “כוח עליון”, שביתות, השבתות, עיצומים, פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, מצב חירום, נזקי טבע וכיוצ”ב(, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.

3.7 החברה ו/או מפעילי האתר ו/או האפליקציה ו/או בעליהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או
האפליקציה ו/או מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מעובדיהם ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור: )1 )נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או פגיעה ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח; 2) הפרעה, תקלה ו/או הפסקה בהעברת מידע/תוכן לאתר או ממנו; )3 )פגיעה ו/או נזק שייגרמו כתוצאה מווירוס, באג, ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי ו/או כל מכשיר אחר של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או
רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או האפליקציה ו/או כל שימוש אחר באתר ו/או באפליקציה; )4 )פגיעה ו/או נזק ו/או שיבוש ו/או אבדן שייגרמו כתוצאה משימוש באיזה מתכני האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים המצויים בהם.

4.7 החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא לרבות, בין היתר אך לא רק, בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:

1.4.7 איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת;

2.4.7 שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של החברה, או מכל סבה אחרת.

5.7 החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או באפליקציה ו/או כל גורם אחר.

6.7 לחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר ו/או באפליקציה, כולה ו/או חלקה, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה. 7.7 מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות על פעולות ועסקאות מכל סוג שהוא שיתבצעו על ידי משתמשי האתר ו/או באפליקציה, מפרסמיה ו/או נותני חסותה ומשתמשי צד ג’, ועל פעולות המשתמש, רשלנותו וגישתו לשימוש בשירותי האתר ו/או באפליקציה. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות על מוצרים או שירותים אשר לא נרכשו ישירות מהחברה, וכן לא יישאו באחריות על פעולות של מקדמי מכירות או כל צד ג’, בקשר עם האתר ו/או האפליקציה או ביחס אליהם, וכן על כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים, דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באפליקציה ו/או באתרים ו/או אפליקציות אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם.

8.7 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 7.7 לעיל, המידע שמוצג באתר ו/או באפליקציה איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע. מובהר בזאת שבכל הנוגע לרכישה של מוצרים של החברה יש חשיבות לבחון את התנאים הרלוונטיים הספציפיים לכל לקוח על בסיס בחינת כל מקרה לגופו, על ידי פניה לגורמים המכירה המוסמכים של החברה והמפיצים המורשים מטעמה, ואין להסתמך על נתונים כלליים המפורסמים באתר ו/או באפליקציה או באתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים.

9.7 החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים באופן כלשהו אם במישרין ואם בעקיפין לעצם גלישת המשתמש באתר ו/או שימושו באופן כלשהו באתר ו/או באפליקציה ו/או לכל תוצאה שהיא אשר תגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור ו/או בקשר לכך. פרסום תכנים באתר ו/או באפליקציה או הצבת קישור על ידי החברה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

10.7 בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למידע המוצג באתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.

8 .קישורים לאתרים חיצוניים

האתר ו/או האפליקציה משתמשים מעת לעת בקישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים ו/או אפליקציות חיצוניות )להלן: “הקישורים”(. מובהר בזאת, כי החברה אינה תומכת באתרים ו/או אפליקציות אלה ואינה אחראית לתוכן המובא בהם. אם וככל שניתן יהיה למצוא באתר ו/או באפליקציה קישורים כאמור, הם נועדו לנוחיות הלקוח בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים ו/או לאפליקציות המקושרים ו/או למידע המופיע בהם. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או לאפליקציות המקושרות הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח וכפופה לתקנוני תנאי השימוש הקבועים באותו אתר ו/או אפליקציה.

9 .בעלות וזכויות יוצרים

1.9 זכויות היוצרים באתר ו/או באפליקציה ובכל מודול אחר הקשור עם האתר ו/או האפליקציה הינן קניינה הבלעדי של החברה בלבד.

2.9 אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר ו/או באפליקציה או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. לקוח יהיה רשאי אך ורק לבצע הורדה של מידע )download )מהאתר ו/או האפליקציה לצורך שימוש אישי של הלקוח לביצוע הזמנה ולא לכל מטרה אחרת. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי.

3.9 הקניין הרוחני באתר ו/או האפליקציה, ובכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר ו/או האפליקציה, לרבות עיצוב האתר ו/או האפליקציה, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ו/או באפליקציה )להלן: “תכולת האתר והאפליקציה”(, הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם
רישיון שימוש כדין.

4.9 החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר והאפליקציה, ואין בעצם הכניסה לאתר ו/או האפליקציה כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר והאפליקציה ו/או בחלק מהם. שמות החברה, ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר ו/או לאפליקציה כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

5.9 על מנת לקשר או להציג את האתר ו/או האפליקציה באתרים אחרים באינטרנט ו/או באפליקציות אחרות, יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

10 .דיוור והודעות

1.10 בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר ו/או באפליקציה, עשויה להיות מוצעת למשתמש אפשרות רישום לדיוור ישיר ורשמי מטעם החברה. עם אישור המשתמש לקבלת הדיוור כאמור, יחשב המשתמש כמי שהסכים ומעוניין לקבל הודעות, עדכונים ודברי
פרסומות למטרות קידום מכירות ושיווק, כולל פניות בגין מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אל החברה )להלן: “הדיוור”( בהתאם להוראות חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס’ 40 ,)התשס”ח-2008″( חוק הספאם”(. הדיוור יימסר למשתמש בדיוור ישיר באמצעים שונים לרבות אך לא רק, הודעות, דואר אלקטרוני, הודעות מולטימדיה )mms ,)מסרונים )sms ,)מערכת חיוג אוטומטית ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת. המשתמש מסכים ומאשר כי ידוע לו כי כלל הפרטים והמידע שנמסרו ו/או ימסרו על ידו באתר ו/או באפליקציה, ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, לצורך דיוור תכנים אל המשתמש.

2.10 במידה ומשתמש מעוניין להיגרע מרשימת תפוצת הדיוור, הוא יוכל להסיר עצמו בכל עת וזאת על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת com.chromagen@cc.

11 .תניית שיפוט

כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או האפליקציה ו/או השימוש בהם ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד, ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר חיפה, לו מוקנית סמכות ייחודית ובלעדית.

12 .סיום ההתקשרות

1.12 החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל )לפי העניין( מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר ו/או באפליקציה או חלקם ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם וזאת מבלי
צורך להסביר ו/או להודיע דבר.

2.12 החברה שומרת על זכותה הבלעדית, לסרב להעניק גישה לאתר ו/או לאפליקציה, או לכל חלק מהם, לכל משתמש, ובכלל זה למשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

3.12 החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, המשתמש נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר ובאפליקציה זה.

4.12 החברה תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לחדול מהפעלת האתר ו/או האפליקציה, כולם או חלקם על פי שיקול דעתה הבלעדי, באופן זמני או קבוע וזאת מבלי לתת התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של
תכני האתר ו/או האפליקציה או חלקם.

5.12 בעצם השימוש שעושה המשתמש באתר ו/או באפליקציה הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם שינויים באתר ו/או באפליקציה, הפסקת פעילות האתר ו/או האפליקציה באופן זמני או קבוע ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי החברה ו/או מי מטעמה של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.

13 .תנאים נוספים

1.13 ככל שתניה מסוימת בתקנון תנאי שימוש זה ו/או במדיניות הפרטיות באתר ו/או באפליקציה תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, תניה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.

2.13 כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה לחברה ו/או מי מטעמה.